Opće odredbe:

(1) Ovi Opći uvjeti prodaje i isporuke robe, sastavni su dio svih ugovora o prodaji i isporuci  proizvoda koje OPG Charamanga sklapa sa svojim kupcima. Odstupanja od ovih uvjeta prodaje i isporuke su pravovaljana samo ako su potvrđena u pisanom obliku od kupca i prodavatelja.

(2)  OPG Charamanga će ove opće uvjete, kao i njihove izmjene i dopune objavljivati na svojim web stranicama, te će iste učiniti dostupnim svim poslovnim partnerima.

(3) Temeljem ovih uvjeta OPG Charamanga nastupa kao proizvođač i prodavatelj ljutih umaka.

 

Ponude OPG CHARAMNGA:

(1) Ponude koje OPG Charamanga daje, nisu obvezujuće osim ako nije izričito drugačije ugovoreno. Valjanost ponude je naznačena na ponudi. Ponuda obuhvaća naziv proizvoda, količine, cijene, uvjete plaćanja, rokove isporuke i ostale uvjete.

(2) Narudžbe proizvoda  vrše se bilo pisanim putem bilo usmeno uz odgovarajuće bilješke.

(3) OPG Charamanga zadržava pravo neprihvatiti narudžbu kupca i to isključivo iz objektivnih  razloga, a o čemu će najkasnije u roku od 3 (tri) radna dana od dana primitka narudžbe, izvijestiti kupca.

(4) Sve prodaje i isporuke  će se vršiti prema ovim uvjetima, osim ukoliko nešto drugo nije posebno ugovoreno s određenim kupcem.

 

Cijene i obračun:

(1) Cijena proizvoda obračunava se prema cjeniku važećem na dan davanja obvezujuće ponude, odnosno, prihvata narudžbe kupca od strane OPG Charamanga

(2) U maloprodajnom cjeniku cijene su navedene s PDV-om.

(3) OPG Charamanga je ovlašten izmijeniti cijene navedene u cjeniku sukladno tržišnim uvjetima. Izmjene cjenika neće se odnositi na prije sklopljene Ugovore.

 

Isporuka Robe OPG CHARAMANGA:

(1 ) Za sve isporuke vrijede rokovi naznačeni u obvezujućoj ponudi, odnosno, prihvatu narudžbe.

(2) Uobičajeni rokovi isporuke proizvoda su 5-10 radnih dana ukoliko proizvoda nema na skladištu; ukoliko je proizvod na skladištu, uobičajeni rok isporuke je 2-5 radna dana.

(3) Ukoliko kupac prije preuzimanja proizvoda  iz bilo kojeg razloga odustane od narudžbe, dužan je OPG Charamangi naknaditi štetu u iznosu od 10% od ukupne vrijednosti naručenih, a neisporučenih proizvoda.

(4) lsporukom proizvoda obveza OPG Charamange smatra se izvršenom.

 

Plaćanje:

(1 ) Sva plaćanja za isporučene proizvode  se vrše na način i u rokovima unaprijed dogovorenim, uz definirana sredstva osiguranja plaćanja.

(2) Ukoliko s kupcem nije sklopljen ugovor o suradnji, plaćanje se vrši na temelju predračuna.

(3) Za zakašnjela plaćanja OPG Charamanga će kupcu obračunati zakonsku zateznu kamatu, ukoliko nije drugačije  ugovoreno.

 

Pravo zadržavanja vlasništva OPG CHARAMANGA:

(1) OPG Charamanga zadržava vlasništvo na proizvod koji je isporučio kupcu sve dok kupac u cijelosti ne plati ugovorenu cijenu za proizvod.

(2) Ukoliko OPG Charamanga zbog neplaćanja kupca preuzme proizvod natrag, na temelju prava za zadržavanje vlasništva, kupac snosi troškove transporta i proizvod mora vratiti u stanju u kojem mu je bio i isporučen.

 

Jamstva OPG CHARAMANGA:

(1) OPG Charamanga jamči za uobičajenu kvalitetu i kvantitetu svojih proizvoda, u okvirima zakonskih odredbi.

(2) Na zahtjev kupca, OPG Charamanga će kupcu dostaviti sve potrebne pisane i druge dokaze o kvaliteti i usuglašenosti isporučenih proizvoda  važećim hrvatskim propisima i standardima.

 

 

Prigovori kupca (Reklamacije):

(1) Kupac je dužan provjeriti podatke navedene u narudžbi, i to odmah prilikom primitka proizvoda.

Za sve eventualne prigovore u pogledu kvalitete i kvantitete proizvoda, kupac je dužan u roku 7 dana od preuzimanja proizvoda dostaviti prigovor o uočenim nedostacima.

(2) Prigovori izvan navedenog roka neće biti uvaženi.

 

Povrat proizvoda:

(1) OPG Charamanga će na zahtjev kupca odobriti povrat proizvoda uz poštivanje niže naznačenih uvjeta.

(2) Povrat proizvoda se odobrava za proizvod u svom originalnom pakiranju. U protivnom, isti neće biti preuzet.

(3) Prilikom povrata kupac mora predočiti potvrdu o preuzimanju proizvoda na kojoj je navedena vrsta proizvoda i količina.

 

Završne odredbe:

(1) Sve sporove koji bi mogli proizaći iz primjene ili tumačenja pojedinih odredbi ovih uvjeta, ugovorne strane se obvezuju rješavati mirnim putem, a ukoliko to nije moguće ugovara se nadležnost Trgovačkog suda u Dubrovniku.

 

Stupanje na snagu:

Ovi opći uvjeti stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se od 01.01.2021. godine.